LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Idea Hack 1

   Komoditná burza sa zúčastní výzvy na účasť na workshope Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu "Idea Hack 1" výzvou na zníženie korupcie v štátnych podnikoch. Naša prihláška vrátane eseje je dostupná na stránke burzy: http://www.kbb.sk/files/prihlaska-idea-hack1-globcex.pdf

   Tlačová správa k doplneniu informácií v denníku N

   9.9.2016, Bratislava: V nadväznosti na článok v Denníku N si dovoľujeme doplniť niekoľko informácií. Celý text tlačovej správy

   Pozastavenie obchodovania členom burzy

   12. Február 2015, Bratislava: Komoditná burza Bratislava  pozastavila obchodníkom Nelux, s.r.o. a AS Partneri, s.r.o. obchodovacie práva z dôvodu podozrenia manipulácie na trhu tak, že dočasne nemôžu vykonávať v systémoch burzy pokyny na nákup, alebo predaj tovaru.

   Toto podozrenie sa bude prejednávať na zasadnutí disciplinárnej komisie, ktorá danú problematiku bude posudzovať 26. februára 2015.

   Celý text tlačovej správy

   Komoditná burza ako nástroj boja proti korupcii

   Banskobystrická samospráva obstaráva tovary na burze

   Banskobystrickí cestári nakúpili soľ na komoditnej burze

    

   VUC BB ako prvý samosprávny prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti BBRSC a.s. aktívne vstúpila na parket burzy a zrealizovala nákup prvej komodity, na ktorej podľa vyjadrenia samosprávneho kraja ušetrili (v porovnaní s priemernou cenou, ktorá bola obstaraná v posledných 3 rokov cez klasický proces VO) minimálne 30 % svojich prostriedkov, čím efekt v rámci nákupu zobchodovanej konkrétnej komodity (tovaru) je úspora v nákupe len v tomto roku približne 400 000 €. Jedná sa o nákup posypovej soli v sekcii Komoditnej burzy Bratislava – Minerály.

   Obchodovanie na burze s tovarmi, ktoré sú burzou kótované je pre verejných obstarávateľov oveľa efektívnejšie (z pohľadu časového hľadiska, konečnej ceny, úspor v personálnom zabezpečení, optimalizácii procesov obstarávania, pružnosti a rýchlosti nákupu a hlavne transparentnosti, čo znamená, že na burze dodá tovar spoločnosť, ktorá pri rovnakej kvalite ponúkne najnižšiu cenu.

   Obchodovanie na KBB môžu prostredníctvom členov burzy využiť všetci verejní obstarávatelia s majetkovou účasťou štátu, VUC, mestá a obce.

   Obchodné systémy burzy sú ideálnym riešením v procese obstarávania komodít /tovarov/ a boli vytvorené vlastnou softwarovou skupinou burzy, pričom štát sa nemusel podieľať na finančnom zabezpečení vytvárania týchto systémov. K dnešnému dňu sú otvorené sekcie pre poľnohospodárov – MonAgro, sekcia minerálov – MonNaCl sekcia sklenníkových plynov CabonPlace.

   Členovia burzy majú k dispozícii aj aukčné systémy.

   V príprave sú obchodné systémy pre osivá, drevnú hmotu a energie.

   Treba podotknúť, že organizácie štátu, a to najmä SŠHR, si môžu plniť svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a to najmä v tom smere, že napr. SŠHR ako riadnym členom KBB, môže vytvárať likviditu určitých komodít a obchodovať s komoditami priamo na KBB, pričom ako aj iné štátne a samosprávne organizácie, tak aj SŠHR dáva prednosť zložitým procesom “klasického” verejného obstarávania, pričom nákupom tovaru na burze sú paragrafy Zákona o verejnom obstarávaní splnené..

   Na burze sa nemôže stať, aby sa cena tovaru odlišovala od trhovej ceny v regióne Slovenska až niekoľko 10 Eur, ale cena je vždy generovaná súhrnom najvýhodnejších ponúk, výstupom Cenového burzového výboru – aj s ohľadom na svetové ceny.

   Fungujúca burza a jej dostatočná likvidita v komoditách je znakom zdravej ekonomiky a treba zdôrazniť, že procesy na KBB – ako regulovanom trhu podľa zákona o Komoditných burzách 92/2008 Zb. z. sú absolútne bezpečné a transparentné, pričom procesy na KBB sú silnou zbraňou v boji proti korupcii.

   Ing. Pavol Scholtz
   predseda burzovej komory
   Komoditná burza Bratislava, a.s.

   pavol.scholtz@kbb.sk
   0918 983 929

   Nový zúčtovací účet pre emisné kvóty

   Nový obchodný účet pre emisné kvóty je: EU-100-5017989-0-9

   Zavedenie nového obchodného účtu bolo oneskorené zmenou národného registrátora emisných kvót CO2. Zmena na obchodný účet bude mať za následok rýchlejšie vykonávanie prevodov v regitri a očakávame ďalšie zvýšenie likvidity burzy.

   Klienti burzy od 1. januára tohto roku zobchodovali 664000 emisných povoleniek v celkovej cene 4069600 EUR.

   Referenčné ceny emisií ku koncu roka

   Referenčná cena EUA k dátumu 31.12.2012: 6.67 EUR/EUA
   Referenčná cena CER k dátumu 31.12.2012: 0.79 EUR/CER
   Referenčná cena ERU k dátumu 31.12.2012: 0.79 EUR/ERU

   Oslavujeme 20. výročie založenia burzy

   Komoditná burza Bratislava dnes na slávnostnom zasadnutí Cenového burzového výboru oslávila 20. výročie založenia burzy.

   Z tohto titulu pristúpila aj k navráteniu cenníka pre emisné kvóty spred účasti v tendri o jednotnú aukčnú platformu. 

   Cena za obchodovanie jednej povolenky EUA, CER, ERU, AAU alebo iných sa znižuje z 0,3 cent/tonu na 0,1 centu na tonu.

   Zmena je platná od 18. decembra 2012.

   Platný cenník

   Zmena cenníku burzy

   Z dôvodu, že Komoditná burza Bratislava sa zúčastňuje tendra na jednotnú aukčnú platformu emisných kvót, a cena v ponuke nemôže byť horšia ako na sekundárnom trhu, nastala zmena cenníka burzy.

   Cena za obchodovanie jednej povolenky EUA, CER, ERU, AAU alebo iných sa zvyšuje z 0,1 cent/tonu na 0,3 centu na tonu.

   Zmena je platná od 3. mája 2012.

   Platný cenník

   Na Komoditnej burze v Bratislave prebieha aukcia vzácnych zlatých mincí

   Tlačová správa, Bratislava, 12. apríl 2012

   V uplynulých dnoch v sekcii numizmatiky na Komoditnej burze v Bratislave bola otvorená aukcia mimoriadne vzácnych zlatých mincí - zbierky Svätováclavských dukátov a dukátov Karola IV.

   Hodnota zbierok v aukcii už dosahuje sumu takmer 100 000 Eur.

   Celý text správy

   Referenčné ceny emisií k vybraným dátumom

   Referenčná cena EUA k dátumu 31.12.2011: 6.95 EUR/EUA
   Referenčná cena CER k dátumu 31.12.2011: 4.20 EUR/EUA
   Referenčná cena ERU k dátumu 31.12.2011: 4.20 EUR/EUA

   Referenčná cena EUA k dátumu 28.2.2012: 9.06 EUR/EUA
   Referenčná cena CER k dátumu 28.2.2012: 5.06 EUR/EUA
   Referenčná cena ERU k dátumu 28.2.2012: 5.06 EUR/EUA

   Upozornenie na korupciu pri tendroch v Európskej únii

   Tlačová správa, 21. február 2012

   Komoditná burza Bratislava vyzýva Európsku úniu na zastavenie a prehodnotenie tendra na výber jednotnej aukčnej platoformy, kde na poslednom zasadnutí výboru pred hlasovaním sa prijali zmeny ktoré vylučujú KBB v účasti v tendri. KBB ako jediná spoločnosť komentovala draft a vyjadrila svoj zámer sa zúčastniť v tendri. Po prijatí posledných zmien, na ktoré nebolo možné reagovať, je účasť v tomto tendri umožnená iba 2 spoločnostiam - Francúzky BlueNext, ktorý pri svojich začiatkoch pomáhal s podvodmi s DPH pri emisiách (za túto činnosť dostali pokutu 300 mil. EUR), a Britská burza ICE ECX.

   Komentáre, ktoré boli odoslané do Európskej komisie pre draft na výber jednotnej aukčnej platformy:
   proposal_to_change_draft_20120202_public.pdf, proposal_to_change_draft_20120210_public.pdf

   Tlačové vyhlásenie - Stanovisko KBB k obchodovaniu emisií

   Bratislava, 22.12.2011 - Slovenská Republika mohla platiť o 90% menej za sprostredkovanie predaja AAU, ak by obchodovala transparentne cez Komoditnú burzu Bratislava.

   Celý text správy.

   Aukcia - 30K EUA

   Zahraničný aukcionér vytvoril aukciu na nákup 30000 EUA. Aukcia sa ukončí v stredu, 14. decembra 2011 o 16:00.

   Tlačová správa

   Predaj AAU cez KBB

   14.10.2011 Tlačová správa o predaji AAU v Aukcii na Komoditnej burze Bratislava.

   FAQ - Často kladené otázky: http://www.kbb.sk/files/AAU-Auction-FAQ.pdf

   CO2 Expo Rome

   Komoditná burza sa zúčastní konferencie CO2 Expo v Ríme (14.-16. september 2011).

   Ak sa máte záujem s nami stretnúť v priebehu konferencie, kontaktuje nás na tel. č. +421 907 723 428.

   Výzva pre poľnohospodárov a výrobcov od Predsedu burzovej komory

   Komoditná burza Bratislava opakovane vyzýva producentov aj spotrebiteľov, aby prostredníctvom členov burzy a oprávnených subjektov zverejnených na stránke burzy vstúpili so svojou reálnou produkciou, alebo nákupom do systému termínovaných obchodov s agrokomoditami s reálnou dodávkou tovaru v sekcii MON, ktorá bola otvorená v uplynulých dňoch.

   Celý text dokumentu

   Tlačová správa: Komoditná burza Bratislava otvorila termínové obchodovanie s agrokomoditami

   Dnešným dňom bolo na Komoditnej burze ukončené testovanie softwarov nového obchodného systému v sekcii MON - mesačných termínovaných obchodov z agrokomoditami s reálnou dodávkou tovaru.

   Tento nový systém obchodovania je na Slovensku od r 1933, keď bola zatvorená Slovenská plodinová burza po svetovej hospodárskej kríze, otvorený prvý krát.

   Obchodný systém bol spracovaný vlastnou softwarovou skupinou burzy, pričom beží na portáli serverov Komoditnej burzy Bratislava pod internetovým prístupovým linkom http://mon.kbb.sk/. Prístupové práva do systému majú členovia cenového burzového výboru, členovia burzy a spoločnosti, ktoré boli prizvané na slávnostné otvorenie tohto systému na Komoditnej burze. Všetci sú povinní dodržiavať prísne burzové pravidlá a obchodné podmienky, ktoré sú na tomto portáli zverejnené.

   Celý obchodný systém vyplynul z potreby vážneho výkyvu cien v posledných rokoch, ktorý sa odvíjal od nárastu svetových cien v agrokomoditách.

   Zobraziť celý text tlačovej správy

   Materiál ku tlačovej konferencii 12. júla 2011 o otvorení MON

   Materiál je dostupný na linku: http://www.kbb.sk/files/tlacova-sprava-2011-jul-12-otvorenie-mon.pdf

   Tlačová správa: Komoditná burza Bratislava zvýšila bezpečnosť thu s emisnými kvótami

   Bratislava, 19.5.2011 - KBB spustila "Safe Universe Initiative" pre ochranu trhu s emisnými kvótami. Obchodníci a emitenti môžu teraz klasifikovať emisné povolenky ako sEUA, čo znamená, že KBB overila všetky prevody konkrétnych blokov emisií a skontrolovala pridelené bloky koncového emitenta ktorý ich prijal od štátu.

   Tlačová správa

   Carbon Expo

   Komoditná burza Bratislava sa zúčastní Carbon Expo konferencie v období od 1. júna do 3. júna v Barcelone. Kontaktujte sekretariát pre dohodnutie stretnutia na konferencii.

   http://www.carbonexpo.com/

   Tlačová správa: Komoditná burza Bratislava má nového priameho člena

   Bratislava, 3.5.2011 - Na Komoditnú burzu Bratislava vstúpil nový priamy člen - spoločnosť First Business Group.

   Zobraziť tlačovú správu.

   SCC Register

   Komoditná burza spustila Register ukradnutých emisných kvót. Register je verejne prístupný na adrese http://www.suspicious-carbon-credits.com.

   Emitenti, ktorým boli ukradnuté emisné kvóty by mali túto skutočnosť nahlásiť do SCC Registra tak skoro ako je to možné.

   Tlačové vyhlásenie

   Ceny emisných povoleniek

   Koncoročná cena EUA: 13.78 EUR/tn
   Koncoročná cena CER: 11.90 EUR/tn

   Priemerná cena EUA za december: 14.31 EUR/tn
   Priemerná cena EUA za november: 15.00 EUR/tn
   Priemerná cena EUA za október: 15.50 EUR/tn
   Priemerná cena EUA za september: 15.31 EUR/tn
   Priemerná cena EUA za august: 14,44 EUR/tn
   Priemerná cena EUA za júl: 13.82 EUR/tn

   Zmena cenníku burzy

   Komoditná burza Bratislava zmenila cenník burzy. Zmenila sa cena obchodovania s emisnými kvótami z variabilnej na konštantnú cenu za jednotku. Konkrétne nastala zmena ceny pre priameho člena burzy pri obchodovaní s emisnkými kvótami z 0,01% na 0.1 cent za tonu emisií.

   V praxi to znamená, že ak napríklad obchodník nakúpi alebo predá 20000 EUA, zaplatí burzový poplatok 20 EUR.

   Aktuálny cenník burzy je dostupný na stránke burzy v dokumentoch pre verejnosť, alebo priamo na stránke: http://www.kbb.sk/cennik.pdf.

   Zmena burzových pravidiel

   Komoditná burza Bratislava zmenila burzové pravidlá s predchádzajúcim súhlasom Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky. Nové burzové pravidlá sú dostupné na webovej stránke burzy, v sekcii dokumenty.

   Zmeny v burzových pravidlách sú minoritné: Z burzových pravidel bol vylúčený cenník, ktorý bude ďalej dostupný na webovej stránke burzy. Nastala aj zmena vo výpočte referenčnej ceny, kde pokyny s minimálnou hodnotou nebudú ovplyvňovať podstatne referenčnú cenu.

   23. zasadnutie burzovej komory

   Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí burzovej komory Komoditnej burzy Bratislava, burzová komora zvolila nového predsedu burzovej komory, Ing. Pavla Scholtza. Pavol Scholtz pôsobil na Komoditnej burze prakticky od jej vzniku od roku 1992 a funkciu Predsedu burzovej komory už vykonával v rokoch 2000 až 2001. Burzová komora okrem drobnej zmeny burzových pravidiel zvolila aj nového generálneho sekretára.

   Facebook

   Burza zriadila oficiálnu Facebookovú stránku. Stránka je dostupná na adrese http://www.facebook.com/pages/Bratislava/Komoditna-burza-Bratislava/127587817251958

   KBB zaviedla SMS notifikácie

   KBB umožnila klientom prijímať SMS notifikácie pri vytvorení kontraktov. Teraz je člen burzy informovaný nie len emailom o vytvorení kontraktu, ale pri nastavení je možné prijímať aj SMS správy na mobilný telefón. SMS notifikáciu využijú primárne emitenti v systéme Carbon Place.

   KBB zaviedla do pokynu možnosť núteného DPH

   Komoditná burza Bratislava zaviedla do pokynu pre záručno zúčtovací systém 2 možnosť vynútiť platbu s DPH. Ak si slovenský subjekt vynúti platbu s DPH, pokyn bude možné spárovať iba s pokynom ďalšieho slovského subjektu, ktorý túto DPH zaplatí. Ak zahraničný subjekt zvolí možnosť vytvorenia kontraktu iba bez DPH, pokyn bude možné spárovať iba v prípade, ak druhý subjekt bude očakávať platbu bez DPH.

   Rozdelenie trhu na veľký a malý

   Komoditná burza Bratislava rozdelila trh s emisnými kvótami na veľký a malý. Vo veľkom - Ring 1 je lóta pre obchodovanie 1000 tn. Pre malý - Ring 2, je možnosť obchodovať emisné kvóty od jednej tony.

   Kontrola burzového kontraktu

   Burza spustila aplikáciu pre kontrolu burzového kontraktu. Kontrola zabezpečí pre klientov brokerských spoločností obchodujúcich na Komoditnej burze Bratislava kontrolu činností sprostredkovateľov ktorí ich zastpupujú. Klient brokerskej spoločnosti po zobchodovaní tovaru a obdržaní kódu kontraktu môže tento kód skontrolovať priamo na webovej stránke burzy.

   Burza vytvorila sekciu pre obchodovanie diamantov

   Komoditná burza Bratislava vytvorila sekciu pre obchodovanie diamantov. Prehľad trhu s diamantami - aktuálnu ponuku a dopyt je možné zobraziť na stránke diamanty.kbb.sk, kde prebiehajú aukcie na konkrétne certifikované diamanty.

   Na KBB vstúpil nový člen burzy

   Komoditná burza Bratislava má nového člena burzy pre hlavný trh. Spoločnosť DAVICOR a.s. bude prostredníctvom burzy obchodovať primárne biopalivá a kovy.

   Referenčná cena emisií ku koncu roka

   Referenčná cena emisií EUA a CER ku koncu roka pre oceňovanie v účtovníctve:

   EUA: 13,40 €
   CER: 11,13 €

   Inzertný systém

   Komoditná burza spustila inzertný systém s nulovými poplatkami pre vkladanie inzerátov a nulovými poplatkami pre zobrazovanie inzerátov. Inzertný systém tvorí dodatočné služby burzy pre poľnohospodárov. Ďalšie služby burzy ako garančné systémy, alebo aukčný systém ostáva spoplatnený aktuálnym cenníkom burzy.

   Adresa inzertnej stránky: http://www.agroinzercia.sk

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966