LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Technológie

   Komoditná burza Bratislava operuje so svojimi obchodnými systémami nepretržite 24 hodín denne.

   Software bol vyvinutý vlastnou programovacou skupinou pod vedením generálneho sekretára Ing. Ľudovíta Scholtza. Jednotlivé časti obchodných systémov sú spracované tak, že okrem spotových - okamžitých, alebo termínovaných obchodov s reálnou dodávkou tovaru je možné realizovať v systémoch aj aukčný spôsob obchodovania.

   Vyvinuté softwary:

   Carbon Place - Obchodný systém pre Emisie CO2, vrátane aukčných spôsobov obchodovania.

   VER Register - možnosť registrácie projektov s nasledným vydaním VER, obchodovateľnými v sekcii Carbon Place.

   MON Agro - Termínované obchodovanie s poľnohospodárskymi produktami s reálnou fyzickou dodávkou tovarov na jednotlivé mesiace.

   Mon NaCl - Sekcia pre obchodovanie s posypovou soľou, s reálnou fyzickou dodávkou tovaru na jednotlivé mesiace.

   MON Palivá - Termínované obchodovanie s palivami s reálnou fyzickou dodávkou tovarov.

   ITAL - aukčný obchodný systém s povolenkami CO2 pre taliansky trh

   Dukáty - aukčný obchodný systém pre numizmatikov

   Diamant - aukčný systém pre obchodovanie s diamantami

   Agroinzercia - Nezáväzná inzercia pre poľnohospodárov s kontaktnými údajmi

   SCC -Suspicious carbon credits registry - register pre podozrivé emisie CO2

   NREK SO2 - národný register pre emisie SO2 v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, s možnosťou obchodovania  v sekcii Carbon Place

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966