LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Jednoznačnosť procesov

   Všetky úkony užívateľov obchodných systémov su zrozumiteľne definované zverejnené a zaznamenávané.

   Ktorýkoľvek kontrakt o dodávke tovaru má svoje pravidlá. Tieto pravidlá boli prostredníctvom vývojových diagramov zahrnuté do softwarového prostredia a týmito bežnými pravidlami v obchodnom styku, sú zúčastnené strany vopred informované v obchodných podmienkach príslušnej sekcie.

   Plnenie kontraktu je riadené softwarom, ktorý kontroluje jednotlivé úkony zúčastnených strán a tieto úkony sú evidované a niektoré potvrdzované Burzou a Zúčtovacím strediskom. Jedná sa o kontrolu zloženia zdrojov, termíny finančných operácií a čiastočných dodávok a podobne.

   Akékoľvek porušenie procesov je pod rizikom straty zložených záruk a stanovenia pokuty, alebo sankcie. Znamená to zvýšenie bezpečnosti plnenia vzniknutných kontraktov, aby nedošlo k poškodeniu niektorej zo zúčastnených strán.

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966