LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Bezpečnosť finančných prostriedkov a tovarov

   Prioritou výkonu Komoditnej burzy Bratislava je bezpečnosť všetkých operácií, týkajúcich sa činnosti členov burzy v obchodných systémoch.

   Bezpečnosť sa týka jednak finančných prostriedkov členov burzy, ktoré sú v systéme burzy prehľadne evidované a prostredníctvom softwarov majú členovia prístupové práva podľa zložených zdrojov k výkonu svojej činnosti. Nemôže tým vzniknuť situácia, aby sa vykonal kontrakt bez zložených záruk, alebo zložených zdrojov na nákup tovaru. Súčasne nemôže vzniknúť situácia, aby na základe plnenia kontraktu bol dodaný tovar bez toho, aby na účte Zúčtovacieho strediska neboli zložené zdroje na nákup kontrahovaného tovaru.

   Procesy sú nastavené roboticky bez možnosti ľudského zásahu managementu burzy, pričom softwar za pomoci on line spojenia v banke v pravidelných časových intervaloch kontroluje stavy účtov jednotlivých členov podľa variabilných synbolov.

   Týmito procesmi je zabezpečená aj strana dodávateľa tovaru tak, že nemôže byť vydaný pokyn na odovzdanie tovaru bez toho, aby Burza neblokovala zdroje na dodávku v plnej výške kontraktu Pre domáce slovenské dodávky tovarov - vrátane DPH.

   Bezpečnosť finančných operácií pozostáva aj z konbtrolných systémov, kde Komoditná burza vykonáva aj kontrolu nad zdrojom finančných prostriedkov. Táto oblasť je obsiahnutá v smernici európskeho parlamentu a rady 2004/39/ES, kde jednotlivé články smernice sú zakomponované v zákone č.92/2008 ZB.z. o komoditných burzách. Národnou autoritou, pre regulovaný trh s komoditami je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966