LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Organizačná štruktúra Komoditnej burzy Bratislava

   Organizačná štruktúra

   Organizačná štruktúra Komoditnej burzy Bratislava, a.s. (KBB) prešla počas vyše dvadsiatich rokov existencie niekoľkými etapami. Súčasný stav je výsledkom racionalizácie pracovných postupov s ohľadom na zabezpečenie plynulého, spoľahlivého a bezpečného fungovania burzy s ohľadom na vývoj trhu nie len na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Bezpečnosť obchodných systémov je jednak z pohľadu bezpečnosti pre klientov burzy, aby nedostali do rizika svoje finančné zdroje a tovary a jednak z pohľadu toku zdrojov a tovarov s ohľadom na zabezpečenie proti praniu špinavých peňazí.

   Najvyšším orgánom KBB je zo zákona č. 98/2008 Zb.z. Valné zhromaždenie KBB, ktoré sa skladá z akcionárov burzy. Má právo menovať a odvolávať členov burzovej komory, schvaľuje výročnú správu KBB a riadi sa dalšími ustanoveniami uvedeného zákona.

   Výkonným orgánom KBB je Burzová komora, ktorá pozostáva z 9 členov. Na svojich zasadnutiach rozhoduje o smerovaní a rozvoji KBB, určuje priority rozvoja, upravuje burzové pravidlá podľa potrieb trhu, schvaľuje zásadné dokumenty burzy, ktoré si nevyžadujú scháválenie Valným zhromaždením a tak isto rozhoduje o nakladaní s majetkom burzy.

   Za Burzovú komoru koná samostatne Predseda burzovej komory, ktorý predovšetkým dozerá na dodržiavanie zákona a burzových pravidiel, ďalej dohliada na plnenie úloh zverených Burzovou komorou a vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu KBB. Dohliada na bezpečnosť operácií na burze aj s ohľadom na zákaz prípadnej manipulácie trhu.

   Za každodenný chod burzy je zodpovedný Generálny sekretár KBB. Riadi činnosť burzového aparátu i všetkých zamestnancov, pripravuje podklady pre zasadanie Burzovej komory, uverejňuje jej závery a oznámenia a dbá na zachovávanie poriadku na burzových zhromaždeniach, plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda burzovej komory a ktoré mu vyplývajú zo zákona, stanov a burzových pravidiel.

   Štátny dohľad nad výkonom burzy, ako regulovaného trhu, jej transparentnosť a bezpečnosť systémov, vykonáva Burzový komisár, ktorý pravidelne podľa zákona v štvrťročných intervaloch získava správy o chode spoločnosti, o obchodovaní na KBB a ďalších náležitostí plynúcich zo zákona o komoditných burzách. Zúčastňuje sa zasadnutí burzovej komory.

   Burza je podľa zákona akciová spoločnosť, a dozorným orgánom burzy je dozorná rada ktorá dohliada hlavne na správne vedenie účtovníctva.

   Burza podľa zákona 92/2008 Zb. zriadila útvar inšpekcie komoditných obchodov. Ak máte podnet na preskúmanie komoditného obchodu, prosím kontaktuje Vedúceho útvaru inšpekcie komoditných obchodov.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966