LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Komodity

   Komoditná burza Bratislava, ako tovarová burza, má právo tvoriť trh prakticky so všetkými tovarmi, mimo zbraní a jedov.

   Medzi tovary sú zaradené aj povolenky na emisie skleníkových plynov C02, ďalšie znečisťujúce látky a elektrická energia.

   Cieľom zverejňovaného trhu je informácia o reálnej trhovej cene komodity a vytvorenie bezpečného priestoru pre obchodovanie členmi burzy tak, aby nedošlo ku vzniku pohľadávok zúčastnených obchodujúcich strán.

   Burza prakticky vykonáva dohľad nad plnením kontraktov s tovarmi tak, že kupujúci musí pred odobraním tovaru zložiť na účet zúčtovacieho strediska burzy zdroje na nákup tovaru a dodávateľ dodáva tovar až po získaní informácie o zložených zdrojoch na nákup.

   Po vytvorení kontraktu obidve zúčastnené strany skladajú na burzu vratné záruky na plnenie kontraktu. Záruky sa týkajú plnenia objemov, kvality a termínov dodávok a termínov zloženia zdrojov na plnenie kontraktu.

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966