LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Garančné, alebo záručné systémy

   Cieľom skladania záruk bolo a je vždy dodržať vopred stanovené pravidlá pri realizácii akýchkoľvek kontraktov v systémoch burzy. Banky pri otvorení akreditívu stranou kupujúceho požadujú zloženie tzv. Performanc bond dodávateľom, ktorý sa uvoľňuje pri nesplnení podmienok dodávateľa v prospech kupujúceho

   Burza zaviedla obdobný systém tak, že požaduje zloženie záruk od obidvoch kontrahujúcich strán na splnenie podmienok uvedených v kontrakte. Záruky po vytvtvorení kontraktu sa musia zložiť na účet zúčtovacieho strediska burzy do 24 hodín od vzniku kontraktu.

   Burza vo svojich pravidlách zaviedla nasledovné garančné systémy.

   GS1 - Garančný systém 1 - tento záručný systém bol zavedený od vzniku burzy, pričom každá kontrahujúca strana po vzniku kontraktu je povinná do 24 hodín zložiť na účet Zúčtovacieho strediska bežne 2 - 5% z hodnoty kontraktu. Táto záruka sa vracia neodkladne po úspešnom splnení kontraktu. Cieľom záruky je ručiť kupujúcim za včasné a plnohodnotné finančné plnenie podľa kontraktu a pre stranu dodávateľa ručiť za termíny, miesto, čas a kvalitu dodávaného tovaru.

   GS2 - Garančný systém 2 - je zavedený v sekcii Carbon - t.j. sekcia obchodovania s povolenkami na emisie, pričom kupujúci skladá platbu v plnej výške a dodávateľ skladá tovar v plnej výške na účet zúčtovacieho centra. Tento garančný systém je možné použiť aj v aukciách, prípadne na hlavnom trhu.

   Poznámka: V sekcii Carbon je GS1 upravený tak, že prístup do systému je povolený po zložení dohodnutej finančnej záruky z predpokladaného kontraktu, lebo primeraného počtu dodávaných emisií, čím vzniká užívateľovi možnosť v systéme zadať ponuku, alebo reagovať na protiponuku a po vzniku kontraktu sa tento kontrakt musí splniť do dvoch pracovných dní, t.j. jedná strana je povinná doplniť zdroje a druhá strana je povinná doplniť kontrahovaný počet emisií.

   GS3 - Garančný systém 3 - je zavedený na mimoburzovom trhu, ktorý je burzou evidovaný (čas, množstvo a cena) a zúčastnené strany získavajú po vzniku kontraktu priamo informácie o svojich dátach spoločností, pričom burze neskladajú žiadne záruky ani platby za tovar, kontrakt si vysporiadavajú samostatne a sú povinní burze zaplatiť burzový poplatok. Pri mimoburzovom trhu burza neručí za riadne splnenie kontraktu. V tomto systéme je však možné vzájomnou dohodou kontrahujúcich strán vstúpiť do procesov Garančného systému sledovanému burzou za podmienok, ako sa vzájomne klienti dohodnú v samostatnom systémovom procese.

   Poznámka: Detailné popisy garančných systémov sú uvedené v Burzových pravidlách, ktoré sú členovia burzy a užívatelia obchodných systémov povinní dodržiavať.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966